தூறல் போடும் நேரம் – 16


வணக்கம் ப்ரிண்ட்ஸ்…

கதையின் அடுத்த பகுதி பதிவிட்டாச்சு ப்ரிண்ட்ஸ்… போன அத்தியாயத்திற்கு படித்து விட்டு பின்னூட்டங்கள் அளித்தமைக்கு நன்றி தோழிஸ்…

தூறல் போடும் நேரம் – 16

நன்றி 

சாரா @ சாரா தியா 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s